Fotbalová pochodeň zelená 1 ks Zobrazit větší

Fotbalová pochodeň zelená 1 ks

TXF313-4

   Nový produkt

63 Kč

Více informací

Fotbalová pochodeň zelená 1 ks

Pochodeň je doprovázená zeleným efektem sršícího ohně po dobu 60 vteřin. Průměr pochodně je 25 mm. Jsou vhodné zejména na fotbalová utkání. Pochodn jsou určeny pouze pro venkovní použití. Používejte jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalte opatrně konec pochodně a držte ji svisle, co nejdále od těla a hořlavých materiálů, dým nevdechujte. Zbytky pochodně jsou horké, umístěte je proto například do nádoby s vodou. Oheň pochodně je nesfouknutelný.

Podívejte se na video ohňostroja: 

Bezpečnost zábavní pyrotechniky

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie:F2

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 


Rozmery (mm): 30x250
Třída ADR: 1,4G
Balenie (ks): 4
Kartón (balíkov): 18