Dum bum Crackling green 20ks/bal Zobrazit větší

Dum bum Crackling green 20ks/bal

CP5DU14(G)/BAL

   Nový produkt

Skladem 63 kusů zboží

NEC = 54 g/bal

Více informací

89 Kč

Více informací

DUMBUM CRACKLING GREEN

OBSAH BALENÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY:

Toto balení zábavní pyrotechniky obsahuje 20 kusů fontanek se zápalnou šňůrou Dumbum.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO PRODUKTU:

BEZPEČNOST ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

KATEGORIE:T1

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch