Petardy Bull dog Crazy 10ks Zobrazit větší

Petardy Bull dog Crazy 10ks/bal

TXP788/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

50 Kč

Parametry

Height9,5 cm
Weight0,80 kg
Hmotnosť výbušniny v kg0,01

Více informací

Petardy Bull Dog Crazy 

Kategorie: F3

Podívejte se na video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.