Salutraketen 10ks Zobrazit větší

Salutraketen 10ks

FRS2GS

   Nový produkt

Skladem 5 kusů zboží

410 Kč s DPH

Parametry

Height 50 cm
Weight 0.56 kg
Hmotnosť výbušniny v kg 0,08

Více informací

Kategória: F2

Pozrite si video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.