Chico rockets 12ks Zobrazit větší

Chico rockets 12ks

JR-411

   Nový produkt

Skladem 33 kusů zboží

NEC = 144 g

Více informací

416 Kč s DPH

Parametry

Height 57 cm
Weight 0,66 kg
Hmotnosť výbušniny v kg 0,144

Více informací

Kategoria: F2

Podívejte se na video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.