Bazooka version A 1ks Zobrazit větší

Bazooka version A 1ks

PXR302A

   Nový produkt

Skladem 38 kusů zboží

NEC = 168 g

Více informací

473 Kč s DPH

Parametry

Height 150 cm
Weight 0,70 kg
Hmotnosť výbušniny v kg 0,168

Více informací

Kategorie: F3

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.