Konfetový kompakt DREAM WEDDING 20sh

KON20DW

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

617 Kč s DPH

Více informací

Svatba snů, Dream Wedding
Bílá a růžová přinesou novomanželům lásku a klid. Zlaté padající konfety ve tvaru kroužků naplní štěstím celý jejich život. Tento efekt při takové výjimečné životní události nesmí chybět.
Použití: EXTERIÉR, 20 VÝSTŘELŮ
Rozměry: 190 x 128 x 158 mm
Hmostnost: 1,0 kg
Třída nebezpečí: II

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.