Petardy Ogon smoka 205ran Zobrazit větší

Petardy Ogon smoka 205ran

SFA804

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

NEC = 48,8 g

Více informací

237 Kč

Parametry

Weight0,96
Hmotnosť výbušniny v kg0,0488

Více informací

Petardy Ogon Smoka - 205 ran

Kategorie: F3

Pozrite si video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.